Samværspolitik

Begrundelse:

For at forebygge misbrug af børn i BBU eller uberettiget anklage af medarbejdere i BBU, skal følgende læses indgående. Derefter ønskes medarbejderens tilsagn og en underskrevet samtykkeerklæring til brug ved indhentelse afoplysninger i det centrale kriminalregister til en såkaldt ’børneattest’. Oplysningerne er beskyttet af registerloven. Det er strafbart uberettiget for alle som ser børneattester at videregive oplysninger om evt. misbrug til andre (herunder medarbejderen, menighedens ledelse eller forældre til børn i BBU).

Fakta:

Man regner med, at ca. 10 % af alle børn bliver udsat for overgreb og krænkelser af større eller mindre grad. Det skal nævnes, at langt de fleste overgreb af børn foregår i hjemmet. Bliver et barn udsat for overgreb eller krænkelse, er det et af de største tillidsbrud et barn kan opleve og det vil forfølge barnet resten af livet.

Med overgreb/krænkelse menes:

Krænkelser kan være hvor der anvendes mental eller fysisk magt, vold og / eller seksuelle overgreb. Seksuelle overgreb traumatiserer mest. Med sidstnævnte menes, at barnet eller den unge inddrages i seksuelle handlinger, som han/hun udviklingsmæssigt ikke er i stand til at forstå, og som det pågældende barn derfor er ude af stand til at give et kvalificeret tilsagn om at ville være med til eller ej. Der kan også være tale om seksuelle handlinger, som de unge blot ikke ønsker at deltage i. Det er strafbart at have nogen form for seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har status som underviser, opdrager eller har en overlegenhed i kraft af alder og status. Det vil sige, den position som en medarbejder i BBU har i forhold til medlemmerne i BBU.

Underretningspligt:

Alle mennesker har underretningspligt. Dvs. at den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen (servicelovens § 154). Hvis du som BBU-medarbejder får kendskab til noget, som blot bringer dig i tvivl om, hvorvidt der er tale om forhold som kan nødvendiggøre underretning, så er dit første skridt i processen, at kontakte din nærmeste BBU-leder. Denne tager under alle omstændigheder kontakt til kirkens ledelse, som tager stilling til, om der skal finde underretning sted og om sagen evt. skal meldes til politiet. Personer som har skærpet underretningspligt i kraft af deres profession, har udelukkende dette i deres professionelle virke og altså ikke i kirkelig sammenhæng.

Forholdsregler i omgangen med børn:

Vi ønsker en varm atmosfære i BBU, hvor børnene føler sig velkomne og elsket. Der er plads til knus og kram så længe man bruger sin sunde fornuft og gør alting åbenlyst og gennemskueligt.

Almindelige forholdsregler:

– Ved samtale, forbøn eller lign. bliv i rummet sammen med de andre børn – træk dig evt. over i et hjørne. – Ved toiletbesøg, lås dig ikke inde på toilettet med barnet, men stå udenfor med åben dør/ dør på klem. – Vær opmærksomme på børns leg med hinanden. Nogle børnehaver accepterer nøgenlege mellem børn, men dette må ikke foregå i BKC eller BBU. Stop det med det samme og orienter nærmeste leder og kirkens ledelse. Sammen tages stilling til, om evt. forældre skal informeres. – Er du i tvivl – kontakt din leder i arbejdsgrenen.

BBU arrangementert:

– Altid to medarbejdere, så du ikke er alene med barnet. – Ved svømmehalsbesøg skal der være medarbejdere af begge køn, så børnene ikke er overladt til sig selv i omklædnings-situationen. – Tydelig identificering af medarbejdere i børnekirken, Royal Rangers.

BBU på lejr:

–  Piger og drenge sover adskilt. – Medarbejdere putter børn for åben dør. – Undgå at være alene med børn på afsides steder. – Hvis børn bliver bange og skal putte helt tæt eller du er nødt til at hjælpe et barn med bad, toiletbesøg el.lign. intime situationer, sørg for at en leder er orienteret.

Hvis du i dit arbejde i BBU oplever…
– Børn som signalerer eller fortæller om misbrug, lov aldrig barnet tavshed! Lad være med at diskutere det med medarbejdere eller andre, men gå til din nærmeste leder i BBU og drøft situationen. BBU- lederen drøfter under alle omstændigheder sagen med kirkens ledelse. Der vil så blive taget stilling til om underretningspligten til de sociale myndigheder skal sættes i værk. – Medarbejdere som har mistænkelig adfærd overfor et eller flere børn. Kontakt da straks din leder i BBU.BBU-lederen drøfter under alle omstændigheder sagen med kirkens ledelse. Denne vil tage stilling til om der er tale om begrundet mistanke og tage aktion og evt. orientere de rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Diskuter ikke personen med medarbejdere, forældre, presse eller andre personer. – De to vigtigste tommelfingerregler er: informer så få som muligt og informer kirkens ledelse så hurtigt som muligt. – Børn som krænker andre børn – det være verbalt, psykisk eller fysisk. Stop det med det samme og kontakt dernæst din nærmeste leder i BBU; som vil tage kontakt til forældre, relevante myndigheder eller andre instanser. – Situationer hvor du er i tvivl om hvad du skal gøre – kontakt din nærmeste leder i BBU. – Ledere som har mistænkelig adfærd – kontakt menighedens ledelse, som vil tage stilling til om der er tale om begrundet mistanke og tage aktion og evt. orientere de rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Diskuter ikke personen med medarbejdere, forældre, presse eller andre personer. I alle tilfælde er vi frivillige børnemedarbejdere – oftest lægfolk – hverken politi eller professionelle behandlere, hvorfor vi ønsker at professionelle instanser tager sig af opklaring og opfølgning. Du bedes underskrive vedlagte samtykkeerklæring og aflevere den til din nærmeste leder i BBU Den giver personen/-erne på erklæringen adgang til en ”børneattest” fra rigspolitiet. Har du spørgsmål eller brug for yderligere information kontakt venligst Morten Patrzalek.

Morten Patrzalek

Præst
map@betania.dk
61 69 59 63