Samværspolitik

– Vi passer på dit barn

– Vi passer på dig som frivillig og medarbejder

Begrundelse:

For at forebygge misbrug af børn i BBU eller uberettiget anklage af medarbejdere i BBU, har vi en samværspolitik, som gennemgås med alle vores ledere / medarbejdere / frivillige i børne- og ungdomsforeningen og som er tilgængelig for forældre m.fl.

Efter samtykke fra alle ledere / medarbejdere / frivillige, der har kontakt med børn under 15 år, indhentes der børneattest. Oplysningerne er beskyttet af registerloven. Det er strafbart for alle som ser børneattester at videregive oplysninger om evt. misbrug til andre (herunder medarbejderen, menighedens ledelse eller forældre til børn i BBU).

Med overgreb/krænkelse menes:

Krænkelser kan være hvor der anvendes mental eller fysisk magt, vold og / eller seksuelle overgreb. Det er en seksuel krænkelse når et menneske overskrider et andet menneskes grænse i forhold til seksualitet. Det kan ske ved berøring af kroppen på upassende måde, berøring af kønsdele, visning af nøgenbilleder / pornografiske billeder og ved gennemført samleje. Det kan også ske ved upassende / seksualiseret sprogbrug.

Det er strafbart at have nogen form for seksuel omgang med børn og unge under 18 år, hvis man har status som underviser, opdrager eller har en overlegenhed i kraft af alder og status. Det vil sige, den position som en medarbejder i BBU har i forhold til medlemmerne i BBU.

Det, vi er fælles om:

I kirken samles vi omkring det fælles, at vi tror på Gud og vi tror på, at Bibelen er Guds ord til os. Det giver os et særligt ansvar i mødet med alle, der kommer i kirken. Troen på Gud er den enkeltes eget valg. Det er frivilligt. Ingen kan eller må tvinges til at tro eller tro på en bestemt måde. Også her gælder rammerne for det gode samvær og den gensidige respekt for hinandens grænser. 

Underretningspligt:

Alle mennesker har underretningspligt. Dvs. at: den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen (Servicelovens § 154).

Hvis du som BBU-medarbejder får kendskab til noget, som blot bringer dig i tvivl om, hvorvidt der er tale om forhold som kan nødvendiggøre underretning, så er dit første skridt i processen at kontakte din nærmeste leder. Denne tager under alle omstændigheder kontakt til kirkens ledelse, som tager stilling til, om der skal finde underretning sted og om sagen evt. skal meldes til politiet.

Personer som har skærpet underretningspligt i kraft af deres profession, har udelukkende dette i deres professionelle virke og altså ikke i kirkelig sammenhæng.

Forholdsregler i omgangen med børn:

Vi ønsker en varm atmosfære i BBU, hvor børnene føler sig velkomne og set.

Det gode samvær er kendetegnet ved gensidig respekt, ordentlighed og ligeværd.

Det gode samvær kommer til udtryk gennem gode, sunde, tillidsfulde relationer, hvor trivsel og glæde har højeste prioritet.

I praksis betyder det, at vi har et sæt retningslinjer, som vi til enhver tid gør alt vi kan for at følge. Samtidig erkender vi, at det nogle gange er nødvendigt at lande en pragmatisk løsning for at få tingene til at fungere i daglig praksis. I sådanne tilfælde orienterer lederen / medarbejderen altid en anden leder / medarbejder i arbejdsgrenen.

Retningslinjer

for daglig praksis i børne- og ungdomsarbejdet er således, at

 • vi respekterer hinandens grænser, både fysisk og i forhold til troen på Gud
 • vi inddrager børn og unge (og evt. deres forældre) i planlægning og gennemførelse af aktiviteter.
 • der er plads til knus og kram, men ikke kys, og kun hvis begge parter frivilligt er med til det.
 • der er altid mindst to voksne sammen med børnene. Hvis der ikke kan findes to voksne f.eks. pga. sygdom eller andre forhindringer, så aflyses aktiviteten.
 • ved aktiviteter hjemme hos en voksen er der også altid mindst to voksne til stede.
 • når en voksen henter / bringer børn i bil, så aftal gerne et fælles mødested, så en voksen så vidt muligt aldrig er alene med et barn i bilen. Nogle gange er det ikke praktisk muligt. Men vær opmærksom på det.
 • når (mindre) børn har brug for hjælp ved toiletbesøg, så hold døren åben / på klem, så der ikke opstår tvivl om, hvad der foregår.
 • alle har altid tøj på og ingen kan tvinges til at tage tøj af.
 • der er plads til fortrolige samtaler, men aldrig i lukkede, private rum. Fortrolige samtaler finder sted f.eks. i et hjørne i et fælleslokale eller i rum, hvor andre kan se, hvem der er til stede og hvad der foregår. Eller i enerum hvor der er to voksne til stede.
 • Vær opmærksomme på børns leg med hinanden. Nogle børnehaver accepterer nøgenlege mellem børn, men dette må ikke foregå i BKC eller BBU. Stop det med det samme og orienter nærmeste leder og kirkens ledelse. Sammen tages stilling til, om evt. forældre skal informeres.
 • Ved svømmehalsbesøg skal der være medarbejdere af begge køn, så børnene ikke er overladt til sig selv i omklædnings-situationen.
 • Tydelig identificering af medarbejdere i børnekirken, Royal Rangers, Rock Solid, Blåhøjklubben.
 • Er du i tvivl – kontakt din leder i arbejdsgrenen.

På lejre og weekendture med overnatning gælder desuden

 • Der er altid minimum to voksne med på turen, voksne af begge køn, hvis der også er børn af begge køn.
 • Når børn skal puttes og der måske læses godnathistorie, så er det med lyset tændt og med respekt for grænser. Den voksne sidder f.eks. ikke i sengen hos børnene men på stol eller gulv ved siden af. Døren er altid åben.
 • Piger og drenge sover adskilt.
 • Undgå at være alene med børn på afsides steder.
 • Hvis børn bliver bange og skal putte helt tæt eller du er nødt til at hjælpe et barn med bad, toiletbesøg el.lign. intime situationer så vær altid to ledere om det eller gør det hvor der også er andre tilstede.

Du må ikke være kærester med et barn / ung i foreningen

Som leder / medarbejder har du et særligt ansvar i forhold til børn og unge. Måske er du selv ung og du er leder for unge. Det er nemt at blive forelsket! Her skal du vide, at det er forbudt at have et seksuelt forhold til en ung under 18 år, som du har en lærer- / leder / medarbejder relation til.

Det er altså ikke forbudt i lovens forstand at være kærester. Men det er forbudt at have et seksuelt forhold til et barn / ung, du er leder for. Det mest enkle for alle kan derfor være at sætte grænsen ved ‘ikke tilladt at være kæreste med barn / ung i foreningen’ uden tilladelse fra leder og / eller forældre.

Er du i tvivl om noget konkret i forhold til rammerne for det gode samvær eller situationer, der ikke er beskrevet i denne tekst eller som du ikke har stået i før, så spørg din leder.

Hvis du i dit arbejde i BBU oplever…

 • børn som signalerer eller fortæller om misbrug, så lov aldrig barnet tavshed! Lad være med at diskutere det med medarbejdere eller andre, men gå til din nærmeste leder i BBU og drøft situationen. BBU-lederen drøfter under alle omstændigheder sagen med kirkens ledelse. Der vil så blive taget stilling til om underretningspligten til de sociale myndigheder skal sættes i værk.
 • medarbejdere som har mistænkelig adfærd overfor et eller flere børn. Kontakt da straks din leder i BBU-lederen drøfter under alle omstændigheder sagen med kirkens ledelse. Denne vil tage stilling til om der er tale om begrundet mistanke og tage aktion og evt. orientere de rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Diskuter ikke personen med medarbejdere, forældre, presse eller andre personer. De to vigtigste tommelfingerregler er: informer så få som muligt og informer kirkens ledelse så hurtigt som muligt.
 • børn som krænker andre børn – det være verbalt, psykisk eller fysisk. Stop det med det samme og kontakt dernæst din nærmeste leder i BBU; som vil tage kontakt til forældre, relevante myndigheder eller andre instanser.
 • situationer hvor du er i tvivl om hvad du skal gøre – kontakt din nærmeste leder i BBU
 • ledere som har mistænkelig adfærd – kontakt menighedens ledelse, som vil tage stilling til om der er tale om begrundet mistanke og tage aktion og evt. orientere de rette myndigheder/anmelde sagen til politiet. Diskuter ikke personen med medarbejdere, forældre, presse eller andre personer

I alle tilfælde er vi frivillige medarbejdere – oftest lægfolk – hverken politi eller professionelle behandlere, hvorfor vi ønsker at professionelle instanser tager sig af opklaring og opfølgning.

Hvis du som forældre har mistanke om krænkelse af børn og unge i kirken, bedes du kontakte Morten Patrzalek.

Du bedes underskrive vedlagte samtykkeerklæring og aflevere den til din nærmeste leder i BBU Den giver personen/-erne på erklæringen adgang til en ”børneattest” fra rigspolitiet.Har du spørgsmål eller brug for yderligere information kontakt venligst nedenstående:

Morten Patrzalek 61 69 59 63

Torben Løbner Madsen

Tlf.  28 55 28 55

tm@betania.dk

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.

Kirken: Kontonr. 9559 5650153806 · MobilePay 99328

Ydremission: Kontonr. 9712 0741793075