Vedtægter 

1 NAVN OG ADRESSE

Betania Kirkecenter, Blåhøj Stationsvej 27, DK-7330 Brande har sit tilhørsforhold til den danske pinsevækkelse.

2 FORMÅL

Menighedens formål er at drive evangelisk missionsvirksomhed, efter de retningslinier, som Bibelen giver os, hvilke bl.a. er:

a) at hjælpe mennesker til personlig kendskab og tro på Jesus Kristus, som frelser og Herre.

b) at fungere lokalt som et fællesskab, for at kunne tage os af vore medmenneskers åndelige og sociale problemer.

c) at formidle undervisning og vejledning, så vi kan opfylde missionens mål.

d) menigheden arbejder ikke kun lokalt, men har landsdækkende sigte.

e) Gennem kirkens humanitære hjælpeorganisation International Aid Services Denmark (IAS DK) at yde diakonalt hjælpearbejde til tredjelandene (se § 18 for nærmere beskrivelse af IAS DK)

3 MEDLEMMER

a) Som medlem kan optages enhver, som er kommet til tro på Jesus Kristus som personlig frelser, og som kan tilslutte sig menighedens vision, værdier og trosgrundlag.

b) Medlemmer er til enhver tid optegnet i medlemskartoteket, efter at være optaget som medlem på menighedens ordinære menighedsmøde. 

4 UDELUKKELSE / UDMELDELSE

a) Enhver, som ikke lever livet med Kristus, og som ikke vil ophøre med sin uretfærdighed efter gentagne henvendelser fra menighedens ledelse, kan menigheden udelukke, om den finder det nødvendigt.

b) Enhver, som ikke ønsker medlemskab i menigheden, kan få sit navn slettet i medlemskartoteket ved at meddele dette til menigheden igennem Lederteamet.

5 MENIGHEDENS LEDELSE

a) Menigheden ledes af forstanderen(ne) og et Lederteam (menighedsråd), bestående af et antal medlemmer, som menigheden finder det påkrævet for at kunne løse menighedens opgaver.

b) Nye i Lederteamet indstilles af det til enhver tid værende Lederteam, men valget skal fremlægges for menigheden til godkendelse på et ordinært menighedsmøde.

c) Indsigelse imod enhver indsættelse skal ske til menighedens Lederteam inden Lederteammødet før indsættelsen.

6 TEGNINGSRET

Hvor intet andet fremgår af protokollen, har to eller flere fra Lederteamet mandat til at underskrive dokumenter på menighedens vegne.Enhver større disposition (vedr. udgifter) skal dog altid først fremlægges for menigheden til godkendelse.

7 MEDARBEJDERE

a) Menighedstjenere og medarbejdere (forkyndere) indstilles af Lederteamet for menigheden på et ordinært menighedsmøde til menighedens godkendelse.

b) Disse indsættes, om ikke gyldig indsigelse imod dette fremsættes for Lederteamet senest Lederteammødet før indsættelsen. ( Se pkt. 5 c )

c) Medarbejdere kan indsættes i et antal, som menigheden finder det nødvendigt for at kunne udføre dens opgaver. 

8 FORHANDLINGER

a) Enhver sag, som lægges frem for menigheden på et ordinært menighedsmøde, skal først fremlægges for Lederteamet på det Lederteammøde, som forbereder menighedsmødet.

b) Et Lederteammøde er beslutningsdygtigt, når en forstander og flertallet af Lederteamet er til stede.

c) Lederteamet afgør, om sagen er tjenlig til at fremlægge til drøftelse for menigheden.

d) Alle anliggender vedrørende menigheden behandles på det ordinære menighedsmøde, som skal bekendtgøres offentligt med 7 (syv) dages varsel. Normalt afholdes dette hver anden måned.

e) Møder, som således er bekendtgjort, er beslutningsdygtige.

f) Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal af de tilstedeværende.

9 MENIGHEDSPROTOKOL

a) Menighedsmødet skal føre en protokol, hvor alle beslutninger optegnes.

b) Denne forhandlingsprotokol, eller en af forhandlingslederen og sekretæren bekræftet udskrift, danner fuldt gyldigt juridisk bevis overfor tredje mand, såvel som overfor menighedens egne medlemmer.

c) Protokollen oplæses på hvert menighedsmøde med et referat af det foregående møde, eller når det er nødvendigt.

10 ADMINISTRATION

Menighedens regnskab føres af en af menigheden godkendt kasserer. Kassereren vælges blandt menighedstjenerne.

a) Kasseren skal på hvert menighedsmøde give en oversigt over regnskabet.

b) Antallet af kasser og kasserere afgøres af behovet for disse, men skal godkendes af menigheden på menighedsmødet.

11 REVISION

Regnskaberne for samtlige kasser skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor én gang om året. Revisor indstilles af Lederteamet for menigheden til godkendelse af menighedsmødet. Revisor fungerer indtil ny revisor måtte blive valgt.

12 MENIGHEDENS EJENDOM

a) Menighedens ejendom tilhører menigheden som juridisk person. Det enkelte medlem har ikke ejendomsret over menighedens ejendele.

b) Menighedens ejendele hæfter for opfyldelsen af de i menigheden indgåede forpligtelser.

c) Menighedens ejendom kan ikke stilles som sikkerhed for medlemmers private gæld.

d) Et medlem/medlemmer hæfter ikke personligt for menighedens forpligtelser.

13 ÅRSMØDET

Der skal holdes årlig generalforsamling, hvilket er menighedens års- og administrationsmøde inden d. 15. maj.

a) Årsmødet skal have fremlagt regnskab for samtlige kasser efter at revision er foretaget.

b) Årsmødet skal have rapport om menighedens status og menighedens aktiviteter og udvikling.

c) Årsmødet skal vælge kasserer og protokolsekretær

14 VED DELING ELLER OPLØSNING AF MENIGHEDEN

a) Hvis uoverensstemmelser skulle opstå vedrørende menighedens tro og lære, som bevirker deling, skal al ejendom tilfalde den del, som i tro og lære har samme opfattelse som Pinsevækkelsen i det øvrige Skandinavien står for og praktiserer.b) Hvis der er andre grunde til deling af menigheden, har den del, der udskiller sig eller bliver udskilt, ingen lod og del i menighedens ejendom eller noget som helst krav derpå.c) Ved opløsning skal menighedens ejendom og midler gå til Pinsevækkelsens indre- og Ydre mission.

15 UDPOSTER

Hvis en udpost er vokset til den størrelse, som skønnes tilstrækkelig og nødvendig til at danne en selvstændig menighed, kan denne gøre dette på menighedens samtykke på et ordinært menighedsmøde.Ejendomsretten over alle de ejendele og fast ejendom, som findes på det respektive sted, og der er anskaffet af de derboende, tilfalder den nye menighed.

16 ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER

Ændringer af vedtægter kan ske ved simpelt flertal på et ordinært menighedsmøde, som er offentligt bekendtgjort.

17 EKSTRAORDINÆRE MENIGHEDS / ÅRSMØDER

I særlige tilfælde, hvor der er tvivl om en dispositions holdbarhed, kan ældsterådet indkalde til et ekstraordinært menigheds/årsmøde.Et sådant møde skal bekendtgøres offentligt og skriftligt til hvert medlem mindst 7 (syv) dage før mødet finder sted.

18 INTERNATIONAL AID SERVICES DENMARK

Betania Kirkecenter er hjemsted for International Aid Services Denmark, som er en selvstændig organisation med eget CVR-nummer 30 32 83 61, egne vedtægter, eget regnskab, egen bestyrelse og ledelse.

Således vedtaget på Betania Kirkecenters

menighedsmøde d. 23. februar 2015 

Betania Kirkecenters Lederteam, Blåhøj den 23. marts 2015

Morten Patrzalek

Bent Ole Sørensen

Johnny Højgård

Connie Pedersen

Kamilla Boesenbæk

René Pedersen

Facebook

Følg os

YouTube

Se prædikener

Spotify

Lyt til prædikener

NÆSTE GUDSTJENESTE

Den 1. og 3. søndag i måneden starter vi med morgenbuffet.